Informatii Utile
» 28 August 2018
Rata şomajului (...)

» 01 January 2017
Informare si consiliere (...)

» 01 January 2017
Medierea muncii (...)

» 01 January 2016
Sanctiuni pentru agenti economici (...)
     

Măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă vizează:


A.           creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă;

B.            stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor şi crearea de noi locuri de muncă.

A.           Creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă :

-            se realizează de către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Hunedoara, în principal, prin:

1.           informarea şi consilierea profesională;

2.           medierea muncii;

3.           formarea profesională;

4.           consultanţa şi asistenţa pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri;

5.           completarea veniturilor salariale ale angajaţilor;

6.           stimularea mobilităţii forţei de muncă.

1. Informarea şi consilierea profesională

Conform art.58 din Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, informarea şi consilierea profesională constituie un ansamblu de servicii oferite persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în mod gratuit. Acestea sunt:

·       furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor;

·       evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea orientării profesionale;

·       dezvoltarea abilităţii şi a încrederii în sine a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în vederea luării deciziei privind propria cariera;

·       instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă (prezentarea la interviu, întocmirea unui Curriculum Vitae).

Informarea şi consilierea profesională se realizează de către centre specializate organizate în cadrul agenţiilor pentru ocuparea    forţei de muncă.

Informarea privind piaţa muncii, stabilirea traseului  profesional, evaluarea şi autoevaluarea se realizează prin autoinformare, prin acordarea de servicii de consiliere individuală sau de grup oferite persoanelor în căutarea unui loc de muncă sau în cadrul job-club-urilor organizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.

Consilierea profesională şi instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă şi de prezentare la interviuri în vederea ocupării se realizează de către consilierii de orientare a carierei, în   cadrul centrelor de informare şi consiliere privind cariera sau, la cerere, în cadrul altor forme organizate de instruire.

  2. Medierea muncii

Conform art.59 din Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, medierea muncii este activitatea prin care se realizează punerea în legatură a  angajatorilor cu persoanele în căutarea unui loc de muncă, în    vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu.

Pentru şomerii care beneficiază de indemnizaţii de şomaj, participarea la serviciile de mediere, la solicitarea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistraţi, este obligatorie.

Serviciile de mediere pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă se acordă gratuit de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi constau în:

·        informaţii privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a acestora prin publicarea, afişarea, organizarea de burse ale locurilor de muncă;

·        mediere electronică având ca scop punerea automată în corespondenţă a cererilor şi ofertelor de locuri de muncă prin intermediul Internet-ului;

·        preselecţia candidaţilor corespunzător cerinţelor locurilor de muncă oferite şi în concordanţă cu pregătirea, aptitudinile, experienţa şi cu interesele acestora.

            Agenţia judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Hunedoara organizează preselecţie pentru  angajatorii care au peste 10 locuri de muncă   vacante la sediul agenţiei.

 3. Formare profesională

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Hunedoara organizează gratuit cursuri de calificare/recalificare pentru  şomeri, prin care să mărească şansele ocupării unui loc de muncă.

Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi    stimularea ocuparii forţei de muncă, prevede că serviciile de formare profesională se acordă, gratuit, urmatoarelor categorii de persoane:

1.    persoanele care au devenit şomeri (indemnizaţi sau neindemnizaţi);

2.    persoanele care nu au putut ocupa un loc de muncă după absolvirea unei instituţii de învăţământ sau după satisfacerea stagiului militar;

3.    persoanele care au obţinut statutul de refugiat sau altă formă de protecţie internaţională, conform legii;

4.    persoanele care nu au putut ocupa un loc de muncă după repatriere sau după eliberarea din detenţie;

5.    persoanele încadrate în muncă, la revenirea din concediul pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;

6.    persoanele care şi-au reluat activitatea după satisfacerea  stagiului militar;

7.    persoanele care şi-au reluat activitatea ca urmare a recuperării capacităţii de muncă dupa pensionarea pentru invaliditate;

8.    persoanele care îşi desfăşoară activitatea în mediul rural şi nu realizează venituri lunare sau realizează venituri lunare mai mici decât indemnizaţia de şomaj şi care sunt înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă;

9.    persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate, în locuri de detenţie anume destinate, şi care mai au de executat cel mult 9 luni până la ultima zi de executare a pedepsei.

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, care beneficiază în mod gratuit de servicii de formare profesională, au următoarele drepturi:

·      să beneficieze de pregătire teoretică şi practică pe toata durata cursului şi să susţină, gratuit, de cel mult două ori examenul de absolvire la finalizarea acestuia;

·      să beneficieze de rechizite şi materiale de instruire şi să primească în folosinţă manuale;

·      să beneficieze, dacă este cazul, de echipament de protecţie pe timpul instruirii practice;

·      să beneficieze, pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire, de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun sau, după caz, de decontarea cheltuielilor de transport, pentru cel mult 4 deplasări în cursul unei luni, dacă nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregătire, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru salariaţii instituţiilor publice şi regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului,  precum şi de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun pe traseul de la unitatea de cazare la unitatea de  pregătire;

·      să beneficieze de consultaţii medicale, analize medicale şi teste necesare frecventării cursului

Persoanele care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregătire sau locuiesc la o distanţă mai mare de 50 de km de aceasta, au dreptul pe perioada cât participă la pregătirea profesională să beneficieze de cazare şi de o sumă de bani pentru acoperirea mesei la nivelul prevăzut de reglementările în vigoare pentru salariaţii instituţiilor publice şi regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului. Aceste persoane nu pot beneficia de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun pentru traseul de la  domiciliu la unitatea de pregătire

ACTE NECESARE

PENTRU ÎNSCRIEREA LA UN CURS

DE  FORMARE PROFESIONALĂ

-     Pentru înscrierea la cursurile de formare profesională persoanele în căutarea unui loc de muncă, după ce au  obţinut recomandarea centrelor de informare şi consiliere privind  cariera să urmeze cursuri de calificare, recalificare sau perfecţionare, vor prezenta la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă următoarele acte:

a)            CERERE DE INSCRIERE LA PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALA, conform modelului  prezentat în anexa nr. 9; în situaţia persoanelor care    beneficiază de servicii de formare profesională gratuite, cererea cuprinde şi angajamentul persoanei cu privire la suportarea consecinţelor legale prevăzute de lege;

b)            ACTUL DE IDENTITATE, în original şi în copie;

c)            CERTIFICATUL DE NASTERE, în original şi în copie;

d)           ACTELE DE STUDII eliberate în condiţiile legii, în original şi în copie;

e)            ACTUL MEDICAL din care sa rezulte starea sănătăţii  persoanei şi faptul ca aceasta este apta din punct de    vedere medical pentru exercitarea meseriei în care doreşte să se califice.

-     Persoanele înregistrate la agenţiile pentru ocuparea fortei de munca, care desfăşoară activităţi în mediul rural şi nu realizează venituri lunare sau realizează venituri lunare mai  mici decât salariul de baza minim brut pe ţara garantat în plată vor prezenta următoarele acte:

a)              ACTUL ELIBERAT DE ORGANELE FISCALE TERITORIALE subordonate Ministerului Finanţelor Publice;

b)             DOVADA ca desfăşoară activitatea pe raza comunei sau a satului, eliberata de autorităţile administraţiei publice  locale, după caz;

c)              DOVADA încadrării în munca printr-un act eliberat de angajator, din care sa rezulte venitul lunar realizat, locul de munca şi domeniul în care persoana îşi desfăşoară  activitatea, după caz.

-     Persoanele care au reluat activitatea ca urmare:

- a încetării concediului pentru creşterea copilului până la  împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu    handicap;

      - după satisfacerea stagiului militar;

      - a recuperării capacităţii de munca după pensionarea pentru invaliditate, următoarele acte:

a)            ACTUL EMIS DE ANGAJATOR, din care sa reiasă data şi motivul suspendării raporturilor de munca sau de serviciu, data reluarii acestora, precum şi acordul pentru participarea la un program de formare profesională pe  întreaga perioadă a acestuia;

b)           CERTIFICATUL DE NASTERE AL COPILULUI, în original şi în copie;

c)            LIVRETUL MILITAR SAU ADEVERINTA DE LASARE LA VATRA, în original şi în copie;

d)           ACTUL IN BAZA CARUIA AU FOST INCADRATE IN MUNCĂ ŞI DECIZIA DE REVIZUIRE MEDICALĂ, din care să reiasă redobandirea capacităţii de muncă pentru persoanele care şi-au reluat activitatea după pensionarea pentru invaliditate, în original şi în copie.

  4. Consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri

Conform art.71 din Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, consultanţa şi asistenţa pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri se acordă, la cerere, persoanelor în căutarea unui loc de muncă, sub formă de servicii juridice, de marketing, financiare, metode şi tehnici eficiente de management şi alte servicii de  consultanţă.

Aceste servicii pot fi realizate de agenţiile pentru ocuparea  forţei de muncă sau, după caz, de firme private, organizaţii profesionale, fundaţii şi asociaţii specializate în aceste domenii, cu care agenţiile încheie contracte în condiţiile legii.

Serviciile se acordă gratuit:

a)             persoanelor în căutarea unui loc de muncă, o singură dată, pentru fiecare perioadă în care se află în căutarea unui loc de muncă;

b)            persoanelor care au calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor pentru şomaj, o singură dată, pentru fiecare perioadă în care au calitatea de asigurat;

c)             studenţilor care solicită acordarea de credite cu dobândă avantajoasă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile prezentei legi.

În vederea acordării serviciilor de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri, persoanele în căutarea unui loc de muncă vor depune o cerere la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.

5. Completarea veniturilor salariale ale angajaţilor

Conform art.72 din Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, persoanele cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţia de şomaj potrivit legii şi care se angajează pentru program normal de lucru, conform  prevederilor legale în vigoare, şi, ca urmare a angajării, le încetează plata indemnizaţiei de şomaj beneficiază, din momentul angajării până la sfârşitul perioadei pentru care erau îndreptăţite să primească  indemnizaţia de şomaj, de o sumă lunară, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, reprezentând 30% din cuantumul         indemnizaţiei de şomaj, stabilită şi, după caz, reactualizată conform legii.

Nu beneficiază de aceste prevederi persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani, precum şi persoanele pentru care plata  indemnizaţiei de şomaj a fost suspendată potrivit art. 45 alin. (1) lit. c), iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului individual de muncă, plata indemnizaţiei de şomaj încetează potrivit art. 44 lit. a). Cererea de solicitare trebuie depusa in maxim 60 de zile de la data angajarii.

Plata drepturilor se va face lunar de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă prin sistemul de plată general utilizat pentru plata drepturilor reprezentând indemnizaţia de şomaj. Plata se va face titularului sau mandatarului acestuia, stabilit prin procură specială.

Beneficiarul acestor drepturi va depune lunar, până la data de 15 a  fiecărei luni pentru luna expirată, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă unde se află în evidenţă, dovada emisă de angajator că a fost încadrat în muncă.

Dovada se prezintă fie personal, fie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

În situaţia în care beneficiarul nu prezintă în termen dovada  încadrării în munca, plata drepturilor se va face o data cu achitarea  indemnizaţiilor de şomaj cuvenite şomerilor pentru luna în care  beneficiarul a prezentat dovada.

Încetarea dreptului de completare a venitului pentru   persoana beneficiară de această măsură stimulativă se face la data    expirării perioadei legale pentru care era îndreptăţită să primească   indemnizaţie de şomaj sau la data la care i-a încetat raportul de muncă ori de serviciu.

ACTE  NECESARE PENTRU COMPLETAREA  VENITURILOR SALARIALE ALE ANGAJAŢILOR:

·        CERERE-TIP, conform modelului prezentat în anexa 1;

·        ÎNŞTIINŢAREA EMISĂ DE ANGAJATOR privind încadrarea în muncă.

·        ACTUL ÎN BAZA CĂRUIA AU FOST ÎNCADRATE ÎN MUNCĂ, în copie.

·        DOCUMENT EMIS DE ANGAJATOR, din care să rezulte că în  ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de   serviciu cu persoana respectivă.

Conform art.73, persoanele prevăzute la art.72 beneficiază de această sumă şi în situaţia în care, în perioada pentru care au dreptul la indemnizaţia de şomaj, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la primul angajator şi se încadrează la un alt angajator.

Potrivit art. 73^1 alin. (1), absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, în situaţia în care se angajează cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o primă egală cu un salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la data încadrării. Cererea pentru acordarea acestor drepturi se depune la sediul agentiei locale in cel mult 60 de zile de la data angajarii.

Alin (2) al art. 73^1 prevede că absolvenţii cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţie de şomaj şi se angajează în perioada de acordare a indemnizaţiei, în condiţiile prevăzute la alin. (1), beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat.

 Drepturile se acordă absolvenţilor care îşi menţin raporturile de muncă sau de serviciu pentru o perioadă de cel puţin 12 luni de la data angajării. Cererea pentru acordarea acestor drepturi se depune la sediul agentiei locale in cel mult 60 de zile de la expirarea perioadei de 12 luni de mentinere a raporturilor de munca.

Termenul prevăzut de 60 de zile este termen de decădere din dreptul de a beneficia de primă.

Dreptul sub formă de primă, se acorda o singura data pentru fiecare dintre următoarele niveluri din cadrul sistemului naţional de învăţământ:

a)             învăţământ secundar inferior, ciclul inferior al liceului sau şcoala de arte şi meserii;

b)            învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal;

c)              învăţământ superior.

Nu beneficiază de aceste prevederi:

a)           absolvenţii care la data absolvirii studiilor aveau raporturi de muncă sau de serviciu;

b)          absolvenţii care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;

c)            absolvenţii care la data solicitării dreptului urmează o formă de învăţământ;

d)          absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în muncă;

e)           absolvenţii pentru care plata indemnizaţiei de şomaj a fost suspendată potrivit art. 45 alin.(1) lit. c), iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului individual de muncă, plata indemnizaţiei de şomaj încetează potrivit art. 44 lit. a).

Potrivit art. 76 alin.(1), angajaţii au obligaţia de a restitui integral sumele primite conform art. 73^1 în situaţia în care raporturile de muncă sau de serviciu încetează, într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă, în temeiul următoarelor prevederi:

a)             art. 55 lit. b), art. 56 lit. g) şi i), art. 61 lit. a) şi art. 79 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi    completările ulterioare;

b)            art. 61 lit. b) din Legea nr. 53/2003, cu modificările şi  completările ulterioare, dacă au fost condamnaţi prin      hotărâre judecătorească definitivă;

c)             art. 84 alin. (1) lit. b) şi e), alin. (2) lit. f) şi g) şi alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor   publici, republicată, cu modificările ulterioare.

ACTE  NECESARE PENTRU ACORDAREA PRIMEI SE VOR DEPUNE ÎN TERMEN DE MAXIMUM 60 DE ZILE DE LA DATA  ANGAJĂRII DUPĂ ABSOLVIREA STUDIILOR:

A.     CERERE;

B.     ACTUL DE IDENTITATE al absolventului, în copie;

C.     ACTUL DE ABSOLVIRE a instituţiei de învăţământ, în copie;

D.     ÎNŞTIINŢARE emisă de angajator privind încadrarea în muncă;

E.      ACTUL în baza căruia absolventul a fost încadrat în muncă, în copie;

F.       DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A ABSOLVENTULUI că la data absolvirii studiilor şi în perioada cuprinsă între aceasta dată şi încadrarea în muncă nu a avut raporturi de muncă sau de serviciu, precum şi că la data solicitării dreptului nu urmează o forma de învăţământ;

G.     DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A ANGAJATORULUI din care să rezulte că în ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă şi nu are obligaţia, potrivit legii, de a o angaja;

H.     ANGAJAMENTUL ABSOLVENTULUI pentru respectarea art. 76 alin. (1) din lege, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 13, care constituie titlu executoriu, potrivit legii.

  6. Stimularea mobilităţii forţei de muncă

Conform art. 74 din Legea 76 din 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, persoanele care în perioada în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj se încadrează, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea în care îşi au domiciliul stabil, beneficiază de o primă de încadrare acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală cu nivelul a două salarii minime brute pe ţară în vigoare la data acordării.

Conform art. 75 din Legea 76 din 2002, persoanele care în perioada în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj se încadrează, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul primesc o primă de instalare, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală cu nivelul a 7 salarii minime brute pe ţară în vigoare la data instalării.

Potrivit art. 76 alin.(1), angajaţii au obligaţia de a restitui integral sumele primite conform art. 74 şi 75, în situaţia în care raporturile de muncă sau de serviciu încetează, într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă, în temeiul următoarelor prevederi:

a)             art. 55 lit. b), art. 56 lit. g) şi i), art. 61 lit. a) şi art. 79 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi    completările ulterioare;

b)            art. 61 lit. b) din Legea nr. 53/2003, cu modificările şi  completările ulterioare, dacă au fost condamnaţi prin      hotărâre judecătorească definitivă;

c)             art. 84 alin. (1) lit. b) şi e), alin. (2) lit. f) şi g) şi alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor   publici, republicată, cu modificările ulterioare.

Conform art. 76 alin. (2), în situaţia nerespectării prevederilor   alin.(1), recuperarea sumelor prevăzute la art. 74 şi 75 se va face pe baza angajamentelor beneficiarilor, care constituie titluri executorii.

Plata primei de încadrare sau de instalare se face prin sistemul de plată general utilizat pentru plata drepturilor reprezentând indemnizaţia de şomaj.

Beneficiarii primei de încadrare sau de instalare, lunar, până la data de 15 a lunii pentru luna expirată, sunt obligaţi să prezinte la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistraţi dovezile emise de angajator că sunt încadraţi. Dovezile se vor prezenta fie personal, fie prin scrisori recomandate cu confirmare de primire.

Beneficiarilor care nu prezintă sau nu transmit dovada menţionată li se va cere, în scris, de către agenţia pentru ocuparea forţei de muncă să prezinte această dovadă în termen de 15 zile de la data primirii comunicării. Dacă după două astfel de comunicări persoana nu prezintă actul doveditor, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă va contacta agentul economic cu care s-a încheiat raportul de muncă sau de serviciu, pentru clarificarea statutului acesteia, şi, în funcţie de constatările făcute, se vor adopta măsuri în conformitate cu prevederile legale.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU acordarea primei de     Încadrare sau a primei de instalare

Persoanele îndreptăţite să primească drepturile prevăzute la art. 74 şi 75 din Legea nr.76/2002 vor depune la agenţia pentru ocuparea  forţei de muncă judeţeană sau la punctul de lucru, unde se află în evidenţă, următoarele documente:

1.    cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 1, respectiv în anexa nr. 2 ;

2.    actul de identitate, în original şi în copie, care să ateste domiciliul stabil;

3.    dovada ÎncadrĂrii În muncĂ printr-un act eliberat de  angajator, cu precizarea locului de muncă unde persoana  urmează să îşi desfăşoare activitatea;

4.    angajament pentru respectarea art. 76 alin. (1) din Legea nr.76/2002, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 , care constituie titlu executoriu, potrivit legii.

B.            Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor se realizează prin:

1.             subvenţionarea locurilor de muncă;

2.             acordarea de credite în condiţii avantajoase în vederea creării de noi locuri de muncă;

3.             acordarea unor facilităţi.

1. Subvenţionarea locurilor de muncă

a.           Încadrarea prin ocuparea temporară a forţei de muncă în lucrări publice de interes comunitar

Conform art.78 din Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi din alte surse alocate conform prevederilor legale se pot subvenţiona cheltuielile cu forţa de muncă efectuate în cadrul unor programe care au ca scop ocuparea temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor, pentru dezvoltarea comunităţilor locale.

Aceste subvenţii se acordă, la solicitarea autorităţilor publice locale, angajatorilor cărora li s-au atribuit contracte cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice, pe o perioadă de cel mult 12 luni pentru fiecare persoană încadrată, din rândul şomerilor, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de cel mult 12 luni.

   Cuantumul lunar al subvenţiei acordate pentru fiecare persoană încadrată cu contract individual de muncă din rândul şomerilor este:

a)           în perioada 1 aprilie - 31 octombrie, 70% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

b)          în perioada 1 noiembrie-31 martie, un salariu de bază minim brut pe ţară, la care se adaugă contribuţiile de asigurări sociale datorate de angajatori, aferente acestuia.

Pentru a putea beneficia de subvenţionarea locurilor de muncă din bugetul asigurărilor pentru şomaj prin prestarea unei activităţi în scopul dezvoltării comunităţii locale, angajatorii trebuie să facă, după caz, dovada că:

a)             au prevăzut în statut, respectiv actul de înfiinţare activitatea respectivă;

b)            sunt acreditaţi / autorizaţi, în condiţiile legii, pentru derularea activităţii respective;

c)             li s-au atribuit contractele de către autorităţile  administraţiei publice locale cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice.

Angajatorii care doresc să presteze activităţi pentru    dezvoltarea comunităţilor locale vor depune propunerile lor la  primarul localităţii sau, după caz, la preşedintele consiliului judeţean, în scopul atribuirii contractelor cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice, precum şi al aprobării pentru   repartizarea unui număr de locuri de muncă subvenţionate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Propunerile angajatorilor vor conţine în mod expres necesarul de forţă de muncă structurat pe ocupaţii sau meserii, calificări şi niveluri de pregătire.

Angajatorii sunt obligaţi să încheie cu persoanele încadrate în muncă din rândul şomerilor contracte individuale de muncă pe  perioadă determinată de cel mult 12 luni.

Pentru acordarea subvenţiilor agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti vor încheia convenţii, conform modelului prezentat în anexa, cu angajatorii persoanelor încadrate în muncă din rândul şomerilor, pentru executarea de activităţi în scopul dezvoltării comunităţilor locale  cărora li s-au atribuit contracte cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice.

Subvenţiile locurilor de muncă prevăzute la art. 79 alin. (2) din Legea nr.76/2002 se acordă angajatorilor pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru fiecare persoană încadrată cu contract individual de muncă din rândul şomerilor, şi proporţional cu timpul efectiv lucrat şi pentru perioadele în care persoana se află în concediu de odihnă.

Salariul de bază minim brut pe ţară avut în vedere la acordarea subvenţiilor este salariul de bază minim brut pe ţară în  vigoare în luna pentru care se face plata.

Virarea sumelor aferente subvenţiilor se face de către  agenţile pentru ocuparea forţei de muncă cel mai târziu până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care se solicită finanţarea.

DOCUMENTE NECESAREPENTRU ÎNCHEIEREA CONVENŢIEI:  

1.    CONVENŢIA;

2.    NOTA DE FUNDAMENTARE.

3.    Contractele individuale de muncă, în copie.

4.    dispoziţia de repartizare emisă de agenţia pentru ocupare forţei de muncă şomerilor încadraţi de angajator

5.    Tabel nominal cu persoanele încadrate în muncă – conform anexei la convenţie.

6.    Actul din care să reiasă că angajatorul are prevăzut ca obiect de activitate serviciile respective, în copie

7.    certificat eliberat de comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap (copie); certificat medical care atestă necesitatea îngrijirii la domiciliu, dupa caz.

Pentru a putea beneficia de subvenţionarea locurilor de muncă din bugetul asigurărilor pentru şomaj prin prestarea unei  activităţi în scopul dezvoltării comunităţii locale, angajatorii trebuie să facă, după caz, dovada că:

a)             au prevăzut în statut, respectiv actul de înfiinţare activitatea respectivă;
b)            sunt acreditaţi / autorizaţi, în condiţiile legii, pentru derularea activităţii respective;
c)             li s-au atribuit contractele de către autorităţile  administraţiei publice locale cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice.

DOCUMENTE NECESARE

PENTRU finanţarea lunară:

1.      cerere de finanţare avizate de primar sau, după caz, de preşedintele consiliului judeţean

2.      statele de plată, care să prevadă distinct drepturile salariale subvenţionate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, acordate potrivit art. 79 din lege, iar în perioada 1 noiembrie – 31 martie să prevadă şi contribuţiile de asigurări sociale aferente acestor drepturi salariale, care să fie semnate decuprinse în convenţie

3.      raport tehnic privind execuţia lucrării

4.      Un RAPORT FINANCIAR privind contravaloarea lucrărilor efectuate în luna respectivă

5.      PONTAJ

6.      POZE privind execuţia lucrărilor

b.         Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor

            Conform art.80 din Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ sunt scutiţi, pe o perioadă de 12 luni, de plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă absolvenţilor încadraţi, şi primesc lunar, pe această perioadă, pentru fiecare absolvent:

a)          1 salariu de bază minim brut de ţară, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii;

b)         1,2 salarii de bază minime brute pe ţară, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal;

c)           1,5 salarii de bază minime brute pe ţară, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ superior.

Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, sumele menţionate anterior pe o perioadă de 18 luni.

Conform art.83, angajatorii care încadrează absolvenţi în aceste condiţii sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puţin 3 ani de la data încheierii.

Nu beneficiază de subvenţii angajatorii care au obligaţia,   potrivit legii, de a încadra în muncă absolvenţi ai instituţiilor de  învăţământ, pentru absolvenţii din această categorie, respectiv unităţile din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Justiţiei, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe şi Serviciului de Protecţie şi Pază.

Absolvenţii pot fi încadraţi în condiţiile art. 80, o singură dată pentru fiecare formă de învăţământ, în termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor.

Angajatorii care, după îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 83, menţin raporturile de muncă sau de serviciu cu absolvenţii  încadraţi în condiţiile art. 80 primesc, pentru fiecare an de continuare a raporturilor de muncă sau de serviciu, un ajutor financiar egal cu suma aferentă contribuţiilor sociale datorate de angajatori pentru aceste persoane şi virate, conform legii. Acest ajutor financiar poate fi acordat pe o perioadă de cel mult 2 ani de la data îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 83.

Angajatorii care încadrează în muncă absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ vor încheia cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti convenţie.

Convenţia se încheie anual pentru fiecare promoţie de  absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ.

Subvenţiile prevăzute se acordă angajatorilor pe o perioadă de 12 luni şi, respectiv, 18 luni de la data încheierii convenţiei.

 Suma lunară se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de absolvenţi în luna respectivă (se acordă şi pentru    perioada concediului de odihnă).

În perioada în care raporturile de munca sau de serviciu ale  absolvenţilor încadraţi în baza convenţiei sunt suspendate, măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege nu se acorda.

Perioada de suspendare a raporturilor de munca sau de serviciu nu face parte din perioada de acordare a măsurilor de   stimulare.

Sumele cuvenite vor fi deduse din contribuţia pe care angajatorul este obligat, conform legii, să o vireze în contul bugetului   asigurărilor pentru şomaj. În cazul în care suma cuvenită va fi mai mare, diferenţa se va recupera prin intermediul AJOFM/AMOFM, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în termen de 5 zile de la data        depunerii documentelor menţionate.

DOCUMENTE NECESARE

PENTRU finanţarea lunară:

a)           DECLARAŢIA LUNARĂ privind evidenta nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plata la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferentă lunii respective, în original şi în   copie;

b)          TABELUL NOMINAL întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 16 la norme;

c)           PONTAJUL SI STATUL DE PLATA pentru luna respectivă, în copie certificată de angajator.

DOCUMENTE NECESARE

PENTRU ÎNCHEIEREA CONVENŢIEI :

1.  tabel nominal cu absolvenţii instituţiilor de învăţământ  încadraţi în muncă, conform prevederilor art. 80 din lege, conform modelului anexei la anexa nr. 15 la norme;

2.  Actul de absolvire a instituţiei de învăţământ (diplomă de absolvire sau certificat de studii, sau adeverinţă), în copie;

3.  certificat eliberat de organul competent potrivit dispoziţiilor legale, care să dovedească handicapul persoanei, după caz;

4.  actul de identitate al absolventului, în copie;

5.  ACTUL ÎN BAZA CĂRUIA AU FOST ÎNCADRAŢI ÎN MUNCĂ, în copie; CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ, în copie;

6.  DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A ABSOLVENTULUI că la data absolvirii studiilor nu avea        raporturi de muncă sau de serviciu;

7.  DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A ANGAJATORULUI, din care să rezulte că posturile pe care au fost încadraţi absolvenţi în condiţiile art. 80 din lege nu sunt posturi de muncă reînfiinţate în mai puţin de 6 luni de la     desfiinţarea acestora.

c.          Stimularea încadrării persoanelor peste 45 de ani, părinţi unici susţinători ai familiilor   monoparentale precum şi angajatorilor care în raport cu numărul de angajaţi, nu au obligaţia de a încadra în muncă persoane cu handicap şi încadrează persoane din această categorie

Conform art.85 din Legea 76/2002 privind sistemul   asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale sunt scutiţi, pe o  perioadă de 12 luni, de plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă persoanelor încadrate din aceste  categorii, şi primesc lunar, pe această perioadă, pentru fiecare        persoană angajată din aceste categorii, o sumă egală cu un salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 2 ani.

De aceleaşi facilităţi, cu excepţia contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj, datorată de angajator pentru persoanele respective, beneficiază şi angajatorii care, în raport cu numărul de angajaţi, nu au obligaţia, potrivit legii, de a încadra în muncă persoane cu handicap, dacă încadrează în muncă pe durată        nedeterminată persoane cu handicap şi le menţin raporturile de muncă sau de serviciu cel puţin 2 ani.

 Subvenţionarea locurilor de muncă vacante pentru încadrarea în muncă, în aceste condiţii, a persoanelor cu handicap nu poate  depăşi 60% din costurile salariale ale angajatorului, pe o perioadă de un an de la angajare, aferente persoanelor cu handicap încadrate în muncă.

Nu beneficiază de aceste facilităţi angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele angajate.

Angajatorii care încadrează în muncă persoane din categoriile menţionate vor încheia cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă   judeţeană sau a municipiului Bucureşti o convenţie şi totodată vor   depune o declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că în  ultimii 2 ani nu au mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele angajate.

Suma lunară se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de persoanele încadrate în baza convenţiei (se acordă şi pentru perioada concediului de odihnă).

Pentru perioada în care raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor încadrate în baza convenţiei sunt suspendate, măsurile de stimulare nu se acordă.

Pentru stabilirea sumei lunare angajatorii vor depune la AJOFM/AMOFM, o dată cu declaraţia lunară privind obligaţiile de plată către bugetul asigurărilor pentru şomaj, şi un tabel nominal.

Sumele cuvenite vor fi deduse din contribuţia pe care angajatorul este obligat, conform legii, să o vireze în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj. În cazul în care suma cuvenită va fi mai mare, diferenţa se va recupera prin intermediul AJOFM/AMOFM, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în termen de 5 zile de la data        depunerii documentelor menţionate.

DOCUMENTE NECESARE

PENTRU ÎNCHEIEREA CONVENŢIEI

În vederea încheierii convenţiei angajatorii vor depune o declaraţie pe propria răspundere, din care sa rezulte ca în ultimii 2 ani nu au mai fost în raporturi de munca sau de serviciu cu  persoanele angajate, precum şi următoarele documente:

-   pentru persoanele cu handicap:
 

a)              CERTIFICAT eliberat de comisia de expertiza medicală a persoanelor cu handicap (copie);

b)             ACTUL DE IDENTITATE (copie);

c)              ACTUL în baza căruia au fost încadrate în munca (copie);
 

-    pentru şomerii în rstă de peste 45 de ani:

a)                ACTUL DE IDENTITATE (copie);

b)               ACTUL în baza căruia au fost încadraţi în muncă (copie);

-   pentru şomerii părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale:

a)              ACTUL DE IDENTITATE (copie);

b)             ACTUL în baza căruia au fost încadraţi în munca (copie);

c)              ACTELE prevăzute de lege în cazul familiilor monoparentale, prin care se face dovada privind componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentantul legal (copie);

d)             DECLARAŢIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE a părintelui că membrii familiei monoparentale locuiesc împreună;

-     pentru şomerii care în termen de cel mult 3 ani de la data angajării îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a  solicita pensie anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială:

 

a)              ACTUL DE IDENTITATE (copie);

b)             ACTUL în baza căruia au fost încadraţi în munca (copie);

c)              CERTIFICATUL PRIVIND STAGIUL DE COTIZARE în sistemul asigurărilor sociale de stat realizat pana la data angajării;

d)             ACTUL eliberat de angajator cu privire la încadrarea  locului de munca în condiţii deosebite sau speciale, după caz (copie);

e)              ACTUL emis de angajator, din care sa reiasă datele la care persoana îndeplineşte condiţiile pentru a solicita pensie anticipata parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, precum şi modul cum au fost calculate aceste date.

DOCUMENTE NECESARE

PENTRU finanţarea lunară:

1.       DECLARAŢIA LUNARĂ privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plata la bugetul asigurărilor  pentru şomaj aferentă lunii respective, în original şi în copie;

2.       TABELUL NOMINAL întocmit conform modelului prevăzut la anexa nr. 20 la norme;

3.       PONTAJUL ŞI STATUL DE PLATĂ pentru luna respectivă, în copie certificată de angajator.

Angajatorii care nu depun documentele prevăzute mai sus până la data de 20 a lunii sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale sau cu date eronate pierd dreptul de a beneficia de sumele cuvenite pentru luna respectivă.

d.           Stimularea încadrării persoanelor care mai au 3 ani până la vârsta de pensionare

Conform art.85 din Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de     acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condiţiilor respective, de o sumă egală cu un salariu de bază minim brut pe ţară în       vigoare, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Nu beneficiază de aceste facilităţi angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele  angajate.

DOCUMENTE NECESARE

PENTRU ÎNCHEIEREA CONVENŢIEI

-     pentru şomerii care în termen de cel mult 3 ani de la data angajării îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a  solicita pensie anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială:

a)              ACTUL DE IDENTITATE (copie);

b)             ACTUL în baza căruia au fost încadraţi în munca (copie);

c)              CERTIFICATUL PRIVIND STAGIUL DE COTIZARE în sistemul asigurărilor sociale de stat realizat pana la data angajării;

d)             ACTUL eliberat de angajator cu privire la încadrarea    locului de muncă în condiţii deosebite sau speciale, după caz (copie);

e)              ACTUL emis de angajator, din care sa reiasă datele la care persoana îndeplineşte condiţiile pentru a solicita pensie anticipata parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, precum şi modul cum au fost calculate aceste date.

2) Acordarea de credite în condiţii avantajoase în vederea creării de noi locuri de muncă

   Conform art.86 din Legea 76/2002 privind sistemul  asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,  pentru crearea de noi locuri de muncă prin înfiinţarea sau dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii, unităţi cooperatiste,     asociaţii familiale, precum şi activităţi independente desfăşurate de persoane fizice autorizate se pot acorda, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, credite în condiţii avantajoase.

Creditele se acordă în baza unor proiecte de fezabilitate, proporţional cu numărul de locuri de muncă ce vor fi create, pentru o perioadă de cel mult 3 ani, pentru investiţii, inclusiv perioada de graţie de maximum 6 luni şi, respectiv, un an pentru asigurarea   producţiei, cu o dobandă de 50% din dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României.

Persoanele în vârstă de până la 30 de ani, care au statut de student pentru prima dată şi urmează studiile la cursuri de zi la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, autorizată sau acreditată, în condiţiile legii, beneficiază de credite, cu o dobândă de 25% din dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României.

Creditele se acordă studenţilor care înfiinţează sau dezvoltă, individual sau împreună cu alţi studenţi, întreprinderi mici şi mijlocii, unităţi cooperatiste, asociaţii familiale sau care desfăşoară în mod    independent o activitate economică în calitate de persoană fizică  autorizată.

Beneficiarii de credite acordate în condiţii avantajoase trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a)           să aibă cel mult 249 de angajaţi şi/sau membri cooperatori cu raporturi de muncă sau de serviciu;

b)        activitatea de bază să se realizeze în producţie, servicii sau în turism;

c)         pe cel puţin 60% din numărul locurilor de muncă nou-create prin înfiinţarea sau dezvoltarea de întreprinderi mici şi    mijlocii ori de unităţi cooperatiste să fie încadrat personal provenind din rândul şomerilor înregistraţi la agenţiile   pentru ocuparea forţei de muncă;

d)        personalul încadrat în condiţiile prevăzute la lit. c) să fie menţinut în activitate cel puţin 3 ani;

e)         locurile de muncă avute în vedere la acordarea de credite să nu fie locurile de muncă vacante, rezultate în urma încetării raporturilor de muncă a unor angajaţi în ultimele 12 luni premergătoare încheierii contractului de creditare.

 Beneficiarii de credite acordate  în condiţii avantajoase au obligaţia de a menţine locurile de muncă nou create pentru o perioadă minimă de 5 ani.
    
Beneficiarii de credite acordate în condiţii avantajoase din bugetul asigurărilor pentru şomaj:

a)             societăţile comerciale care îndeplinesc criteriile prevăzute de lege în ceea ce priveşte numărul de persoane şi cifra de afaceri pentru a fi considerate IMM-uri;

b)            unităţile cooperatiste reprezentate de cooperativele meşteşugăreşti şi cooperativele de consum, care sunt organizate şi funcţionează conform prevederilor Decretului-lege nr. 66/1990 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti, cu modificările ulterioare, respectiv ale Legii nr. 109/1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit, cu modificările şi completările ulterioare;

c)             asociaţiile familiale care se constituie şi funcţionează conform Legii nr.300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent;

d)            persoanele fizice care desfăşoară în mod independent     activităţi economice conform prevederilor Legii nr. 300/2004;

e)             şomerii care se obligă să înfiinţeze întreprinderi mici şi mijlocii, unităţi cooperatiste, asociaţii familiale sau desfăşoară în mod independent o activitate economică în calitate de persoane fizice autorizate au prioritate la        obţinerea creditelor în condiţii avantajoase;

f)              persoane în varsta de pana la 30 de ani, care au statut de student pentru prima data şi urmează studiile la cursuri de zi la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, autorizata ori acreditata, în condiţiile legii, care înfiinţează sau dezvoltă, individual ori împreună cu alţi studenţi care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, întreprinderi mici şi mijlocii, unităţi cooperatiste, asociaţii familiale sau care desfăşoară în mod independent o activitate economică în calitate de persoană fizică autorizată.

Condiţiile ce trebuie îndeplinite de întreprinderile mici şi mijlocii şi de unităţile cooperatiste pentru a avea acces la credite sunt:

a)             numărul total de salariaţi şi/sau de membri cooperatori să fie, la momentul acordării creditului, de maximum 249*) de persoane;

b)            să se oblige prin contractul de credite să angajeze cu contract individual de muncă şomeri pe cel putin 60% din locurile de muncă nou-create;

c)              locurile de muncă pe care se încadrează personal în baza obligaţiei asumate prin contractul de credit să nu fie locuri vacantate în urma unor disponibilizări de personal din    ultimele 12 luni premergătoare solicitării creditului;

d)            să se oblige să menţină raporturile de muncă cu persoanele încadrate din rândul şomerilor o perioadă de cel puţin 3   iar în cazul desfacerii contractului individual de muncă al unora dintre aceste  persoane, să angajeze în termen de 30 de zile pe locurile de muncă rămase vacantate personal din aceeaşi categorie;

e)             să menţină locurile de muncă nou create pentru o perioadă de minim 5 ani;

f)              să realizeze activitatea de bază în producţie,inclusiv producţie agricolă, servicii şi turism; dacă agenţii  economici realizează venituri şi din activitatea de comerţ, acestea nu trebuie să depăşească 49% din totalul              veniturilor; în determinarea ponderii  activităţii de comerţ nu se iau în calcul veniturile obţinute din comercializarea produselor proprii;

g)             pe perioada derulării contractului de creditare angajatorul nu poate reduce numărul de posturi existent în unitate la data acordării creditului.

Asociaţiile familiale pot primi credite proporţional cu numărul membrilor acestora, iar persoanele fizice autorizate care desfăşoară în mod independent activităţi economice pot primi credite pentru finanţarea propriului loc de muncă, cu respectarea prevederilor art.88 alin.(3) din Legea nr.76/2002.

Condiţiile de acordare, utilizare şi de rambursare a creditelor, precum şi de stabilire a garanţiilor

Întreprinderile mici şi mijlocii, unităţile cooperatiste, asociaţiile familiale, persoanele fizice care desfăşoară în mod independent activităţi economice şi şomerii pot beneficia de credite din bugetul  asigurărilor pentru şomaj pentru:

a)           finanţarea stocurilor de materii prime, materiale şi obiecte de inventar sau a altor nevoi privind activitatea curentă, conform specificaţiilor din studiul de fezabilitate;

b)          cheltuieli de capital, respectiv: utilaje şi echipamente, instalaţii de lucru, construcţii speciale, construcţii, amenajări şi dotări, mijloace de transport, calculatoare şi altele;

c)           finanţarea concomitentă a stocurilor de materii prime şi a cheltuielilor de capital, potrivit prevederilor din studiul de fezabilitate.

Pentru beneficiarii de credite ponderea creditului acordat în totalul sumelor necesare va fi de 75% din valoarea studiului de fezabilitate depus în cazul finanţării cheltuielilor de capital si în cazul finanţării stocurilor de materii prime.

Beneficiarul de credit trebuie sa asigure 25 % din valoarea totala a studiului de fezabilitate.

Perioada maximă în care creditul acordat trebuie să fie rambursat este:

a)             de 3 ani, în cazul creditelor acordate pentru finanţarea  cheltuielilor de capital;

b)            de 1 an, în cazul creditelor acordate pentru finanţarea stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar şi a altor necesităţi privind activitatea curentă .

 

În cadrul termenului de rambursare la creditul pentru cheltuielile de capital se poate include, la cererea solicitantului de    credit, şi o perioadă de graţie de până la 6 luni.

Creditele se acordă în raport cu numărul locurilor de muncă pe care solicitantul se obligă să le creeze şi în cuantumul stabilit de lege.

Dobânda la creditul acordat  va fi de 50% din dobânda de referinţă, stabilită de Banca Naţională a României, revizuibilă în conformitate cu nivelul dobânzii de referinţă comunicat de Banca  Naţională a României.

              În judeţele în care rata medie anuală a şomajului s-a situat peste rata medie anuală a şomajului pe ţară, comunicată de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, creditele se acordă, în anul calendaristic următor, cu o dobândă de 25% din dobânda de     referinţă a Bancii Naţionale a României.

Creditele acordate din fondul de creditare vor fi garantate cu garanţii reale şi personale, astfel încât acestea să acopere valoarea creditului acordat şi a dobânzii aferente.

Garantarea creditului se poate face cu obiectele achiziţionate din creditul acordat, precum şi cu alte bunuri şi valori care aparţin solicitantului şi/sau giranţilor acestuia, care trebuie să   acopere valoarea creditului şi dobânda aferentă, totul in functie de manualul de garantii al bancii care administreaza fondul de creditare..

Bunurile care se constituie ca garanţie vor fi asigurate, pe întreaga perioadă de derulare a creditului, la o societate de asigurări agreată de banca autorizată, respectiv agenţia de credit.

 DOCUMENTE NECESARE PENTRU acordarea de credite în condiţii avantajoase

-          Pentru obţinerea unui credit acordat din bugetul asigurărilor pentru şomaj întreprinderile mici şi mijlocii şi unităţile  cooperatiste vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti pe teritoriul căreia îşi au sediul social sau, după caz, reşedinţa o cerere însoţită de următoarele documente, după caz:

A)            contractul de societate sau, după caz, actul constitutiv;

B)             hotărârea judecătorească; de autorizare a înfinţării societăţii;

C)             statutul societăţii şi eventuale acte adiţionale, înscrieri de menţiuni la Registrul Comerţului (Certificat constatator de la Registrul Comerţului);

D)            certificatul de Înmatriculare/Înregistrare la Registrul Comerţului;

E)             codul fiscal/codul unic de Înregistrare;

F)             ultimul bilanţ contabil depus înregistrat de organele fiscale teritoriale;

G)             ULTIMELE TREI BALANŢE DE VERIFICARE;

H)            dovada achitării obligaţiilor fiscale (certificate fiscale) de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice, a contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi la bugetul asigurărilor pentru sănătate;

I)               declaraţie pe proprie răspundere a CLIENTULUI PRIVIND LITIGIILE CU TERŢII, cu precizarea  motivelor care au condus la situaţiile      respective;

J)              studiul de fezabilitate al proiectului pentru care se solicită creditul;

K)            graficul creării şi ocupării noilor locuri de muncă şi contractul privind crearea de noi locuri de muncă, ocuparea şi menţinerea acestora ocupate conform prevederilor Legii nr.76/2002, cu modificările şi completările ulterioare ;

L)             acte care să ateste proprietatea asupra bunurilor aduse în garanţii şi valoarea acestora;

M)           proiecţia fluxului de lichidităţi pe perioada de creditare;

N)            graficul de rambursare a creditului;

O)            alte documente solicitate de bancă sau de agenţia de credit.

P)             DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE CĂ NU AU BENEFICIAT DE AJUTOARE DE STAT NENOTIFICATE LA CONSILIUL CONCURENŢEI, ÎN ULTIMII 3 ANI, în valoare totală de 4 miliarde lei (400 mii RON);

 

Întreprinderile mici şi mijlocii şi unităţile cooperatiste nou înfiinţate nu vor depune documentele prevăzute la lit. g), h), i), q).

În cazul solicitării de credite pentru finanţarea construcţiilor în vederea realizării sau dezvoltării de noi capacităţi de  producţie, la documentele menţionate se adaugă:

a)              acte care să ateste situaţia juridică a terenului pe care urmează să se realizeze investiţia;

b)             autorizaţia de construire, acordurile şi  avizele legale care fac parte integrantă din aceasta, inclusiv documentaţia cadastrală şi intabularea dreptului de proprietate .

Persoanele fizice care desfăşoară în mod independent   activităţi economice şi asociaţiile familiale vor depune pentru   obţinerea creditelor o cerere însoţită de următoarele documente, după caz:
 

A)            AUTORIZAŢIA DE FUNCŢIONARE;

B)             CODUL FISCAL, CODUL UNIC DE ÎNREGISTRARE SAU CODUL NUMERIC PERSONAL;

C)             DECLARAŢIE SPECIALĂ privind veniturile din activităţi independente pentru anul în curs;

D)            DISPOZIŢIA DE IMPUNERE ŞI DECLARAŢIA DE IMPUNERE pentru anul expirat;

E)             studiul de fezabilitate al proiectului pentru care se solicită creditul;

F)             ACTE care să ateste proprietatea asupra garanţiilor şi valoarea acestora;

G)             APORTUL BENEFICIARULUI LA REALIZAREA  INVESTIŢIEI;

H)            ALTE DOCUMENTE solicitate de bancă sau de agenţia de credit;

I)               CERTIFICAT PRIVIND STAGIUL DE COTIZARE

J)              DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE CĂ NU AU BENEFICIAT DE AJUTOARE DE STAT NENOTIFICATE LA CONSILIUL CONCURENŢEI, ÎN ULTIMII 3 ANI, în valoare totală de 4 miliarde lei (400 mii RON);

-              Persoanele fizice autorizate şi asociaţiile familiale nou înfiinţate nu vor depune documentele prevăzute la lit. c), d) şi j)

Pe lângă documentele menţionate, persoanele în vârstă de până la 30 de ani, care au statut de student pentru prima dată şi urmează studiile la cursuri de zi la o instituţie de învăţământ  superior de stat sau particular, autorizată sau acreditată, vor       prezenta şi următoarele documente :

A)            CERTIFICAT DE NAŞTERE (copie);

B)             ACTUL DE IDENTITATE (copie);

C)             ADEVERINŢA ELIBERATĂ DE INSTITUŢIA DE  ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR de stat sau particular, autorizată sau acreditată, în condiţiile legii, la care       urmează studiile la cursuri de zi;

D)            DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE CĂ NU A MAI URMAT CURSURILE ALTEI INSTITUŢII DE  ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR.

Documentaţia se va întocmi în 3 exemplare (un exemplar  original şi doua copii), care se depun la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană pentru analiză şi înaintare Comitetului de credite judeţean sau al Municipiului Bucureşti.

Cererile şi documentele se verifică în cadrul compartimentelor de specialitate ale agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi, dacă se constată că  documentaţia este completă şi că sunt întrunite condiţiile legale, vor fi transmise spre avizare comitetelor de credit constituie la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti

În urma analizei şi avizării favorabile de către comitetul de    credit documentaţia este transmisă băncii sau de agenţiei de credit   autorizate, pentru analiză în vederea aprobării şi acordării creditului. Dacă cererea de credit este respinsă de comitetul de credit, documentaţia se restituie solicitantului, însoţită de motivaţia respingerii, semnată de preşedintele comitetului de credit.

Aprobarea şi acordarea fiecărui credit se vor face pe baza unui referat, care va fi întocmit de inspectorul de credite al băncii sau al agenţiei de credit autorizate, desemnat de conducătorul compartimentului de creditare şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil.

Referatul trebuie să conţină, după caz, fără a fi limitative,    următoarele elemente:

a)             datele de identificare a solicitantului: denumirea, adresa sediului social, extras din actele constitutive privind     obiectul de activitate;

b)            evaluarea capacităţii solicitantului de a rambursa la scadenţă ratele de credit şi de a plăti dobânda aferentă, pe baza analizei datelor înscrise în situaţia privind fluxul de lichidităţi;

c)             informaţii despre bonitatea solicitantului. În acest scop vor fi calculaţi pe baza datelor înscrise în ultimul bilanţ  contabil şi în ultima balanţă de verificare următorii  indicatori:

·                lichiditatea curentă;

·                solvabilitatea patrimonială;

·                gradul de acoperire a dobânzii;

·                rata profitului;

·                viteza de rotaţie a activelor circulante.

Modul de calcul al indicatorilor prezentaţi, precum şi nivelurile recomandabile ale indicatorilor respectivi sunt în  conformitate cu normele interne ale băncii autorizate şi ţinându-se    seama de prevederile legii.

            Dacă cererea de credit nu este aprobată de banca sau de agenţia de credit, documentaţia va fi restituită agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, cu motivaţia corespunzătoare, pentru a fi înapoiată solicitantului

Luarea în considerare a deciziilor comitetului de credit în vederea aprobării cererii de acordare a creditului, reprezintă o opţiune ce revine exclusiv în sarcina şi în responsabilitatea băncii sau agenţiei de credit autorizate.

Creditele din fondul asigurărilor pentru şomaj vor fi acordate în lei, pe bază de contract de credit, încheiat în condiţiile legii, între bancă, respectiv agenţia de credit, şi beneficiar, prin care se vor stabili, fără a fi limitative: condiţiile de scadenţă, dobânda, valoarea  garanţiilor, clauze referitoare la nerambursarea la scadenţă a creditului.

În contract vor fi menţionate şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul de credit conform prevederilor Legii nr. 76/2002, inclusiv obligaţia de a angaja şomeri pe cel puţin 60% din locurile de muncă nou-create.

Respectarea graficelor de creare a noi locuri de muncă şi de încadrare a şomerilor este urmărită de organele de control ale agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene.

Beneficiarii de credite acordate în condiţii avantajoase din bugetul asigurărilor pentru şomaj pot solicita un nou credit numai după achitarea integrală a creditului acordat anterior, inclusiv dobânzile    aferente.

3) Facilităţi acordate angajatorilor

Conform art.93 alin. (1) din Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,      angajatorii care încadrează în muncă persoane din rândul şomerilor, pe care le menţin în activitate pe o perioadă de cel puţin 6 luni de la data angajării, beneficiază de reducerea sumei reprezentând       contribuţia de 1% datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj.

Reducerea contribuţiei se acordă începând din anul fiscal  următor, pentru o perioadă de 6 luni, şi constă în diminuarea sumei datorate lunar cu 0,5% pentru fiecare procent din ponderea  personalului nou-angajat în condiţiile prevăzute la alin.(1) din numărul mediu scriptic de personal încadrat cu contract individual de muncă din anul respectiv.

Angajatorii care primesc credite din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile art. 86, beneficiază de reducere la plata contribuţiei, potrivit art. 93, numai pentru şomerii încadraţi peste nivelul de 50% din locurile de muncă nou-create prevăzute la art. 86 alin. (7) lit. c).

Angajatorii care primesc fonduri nerambursabile din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile art. 86^1, beneficiază de reducere la plata contribuţiei, potrivit art. 93 alin. (2), numai pentru şomerii încadraţi pe alte locuri de muncă decât cele nou-create ca urmare a acordării fondurilor nerambursabile.

Beneficiarul de credit va încheia un contract cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană în care sunt trecute atât obligaţiile beneficiarilor cât şi obligaţiile agenţiilor şi sancţiunile aplicabile în cazul nerespectării obligaţiilor. 

DOCUMENTE NECESAREPENTRU a beneficia de reducerea contribuţiei

Pentru a beneficia de reducerea sumei reprezentând contribuţia de 2,5% datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj în condiţiile art. 93 din lege, angajatorii vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană:

1.      cerere conform modelului prezentat în anexa 1;

2.      tabel nominal cu persoanele încadrate în muncă din rândul şomerilor, pe care le-a menţinut în activitate o perioadă de cel puţin 6 luni;

contractele individuale de muncă, în copie, ale persoanelor cuprinse în tabelul nominal;

 Cererea şi documentele prevăzute la alin. (1) se depun după expirarea perioadei de 6 luni în care au fost menţinute în activitate persoanele încadrate în munca din rândul şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de munca, dar nu mai târziu de data de 30 iunie inclusiv a anului fiscal următor celui în care s-au împlinit cele 6 luni.

 Nedepunerea documentelor prevăzute la alin. (1) în termenul prevăzut la alin. (1^1) atrage încetarea dreptului angajatorului de a beneficia de reducerea sumei reprezentând contribuţia de 2,5% datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile art. 93 din lege.

DOCUMENTE NECESAREPENTRU a beneficia de reducerea contribuţiei

 
Pentru a beneficia de reducerea sumei reprezentând contribuţia de 2,5% datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj în condiţiile art. 93 din lege, angajatorii vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană:

1.      cerere conform modelului prezentat în anexa 1;

2.      tabel nominal cu persoanele încadrate în muncă din rândul şomerilor, pe care le-a menţinut în activitate o perioadă de cel puţin 6 luni;

3.      contractele individuale de muncă, în copie, ale persoanelor cuprinse în tabelul nominal;

 Cererea şi documentele prevăzute la alin. (1) se depun după expirarea  perioadei de 6 luni în care au fost menţinute în activitate persoanele încadrate în muncă din rândul şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, dar nu mai târziu de data de 30 iunie inclusiv a anului fiscal următor celui în care     s-au împlinit cele 6 luni.

 Nedepunerea documentelor prevăzute la alin. (1) în termenul prevăzut la alin. (1^1) atrage încetarea dreptului angajatorului de a beneficia de reducerea sumei   reprezentând contribuţia de 2,5% datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile art. 93 din lege.

Noutati
» 16 October 2018
Concurs pentru ocuparea a 37 posturi de asistent social (...)

» 11 May 2018
Drepturile absolvenţilor privind indemnizaţia de şomaj (...)

» 01 January 2018
Salariul de baza minim brut pe tara garantat (...)
Evenimente
» 21 November 2018
In data de 03.12.2018 se organizeaza BURSA LOCURILOR DE MUNCA pentru persoane cu dizabilitati (...)

» 10 October 2018
In data de 19.10.2018 se organizeaza BURSA LOCURILOR DE MUNCA pentru absolventi (...)

» 09 December 2016
Ziua portilor deschise (...)